Synspunkt

Ble den for stor for skuffen?

Noen har sagt "Vi har laget en god strategi - og jeg vet hvor vi har lagt den". Det er gledelig å se at Støre-regjeringen så tydelig følger opp den nasjonale reiselivsstrategien, "Sterke opplevelser med små avtrykk", selv om det faktisk var Solberg-regjeringen som bestilte den. Strategien er definitivt ikke havnet i skuffen.

Publisert Sist oppdatert

­Regjeringen er godt i gang med å følge mange av tiltakene i strategien, som for eksempel "Reiseliv 2030", en knakende god NOU om reisemålsutvikling, og reiseliv er valgt ut som den femte eksportsatsingen under "Hele Norge eksporter". Sistnevnte er foreslått styrket med 45 millioner kroner i statsbudsjett. Det er bra! Nå jobbes det med å fylle satsingen med innhold.

I forrige uke kom også nyheten om at næringsministeren er i gang med å utarbeide et veikart for reiselivsnæringen. Veikartet skal vise hvordan vi tilrettelegger for bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser, økt kompetanse og økt verdiskaping. Det blir spennende å følge utviklingen!

Styrk bevilgningen til Innovasjon Norge!

Selv om vi er fornøyde med at Regjeringen har funnet reiselivsstrategien, så er forslaget til bevilgning på 195 millioner kroner til internasjonal markedsføring av Norge som reisemål snaut. Prisveksten har for lenge siden spist opp den foreslåtte økningen og internasjonal markedsføring er dyrt.

Det er ikke så mange årene siden bevilgningen lå på 231,5 millioner kroner og i tillegg har Innovasjon Norge fått mange nye, spennende og riktige oppdrag, som skal dekkes av samme post. Virke reiseliv ber om at posten styrkes med 50 millioner kroner til 245 millioner kroner.

Filminsentiver styrkes

Insentivordningen for film- og serieproduksjon styrkes, og får en ramme på 130 mill. kroner, som tilsier 84 mill. kroner i friske midler for 2024. Styrkingen vil bidra til at flere norske og utenlandske film- og tv-produksjoner kan legges i Norge. En ramme på 130 mill. kroner vil føre til en verdiskaping i Norge på 4,7 ganger dette beløpet, altså over 600 mill. kroner. Dette vil komme norsk reiselivsnæring til gode gjennom kjøp av reiselivstjenester, men også gjennom profileringseffekten som film- og tv-produksjon skaper, både før, under og etter innspillingene. Dette er godt dokumentert gjennom ferske offentlige analyserapporter.

Selv om rammen for insentivordningen er foreslått økt, så er Norges konkurranseevne blitt svekket og fører til at vi mister både norske og utenlandske innspillinger til andre land, med bedre og mer forutsigbare ordninger.

Virke reiseliv ber regjeringen fremme forslag om å forbedre Insentivordningen for film- og serieproduksjoner gjennom at ordningen gjøres regelstyrt. Subsidiært må rammen styrkes betraktelig.

Besøksbidrag/turistskatt - piloter

Virke er bittelitt skuffet over at regjeringen ikke har kommet i havn med arbeidet med piloter for et lokalt besøksbidrag, til tross for fjorårets budsjettavtale med SV. Samtidig må vi advare sterkt mot å gjøre ordningen nasjonal, rettet mot overnattingssektoren. Det vil være konkurransevridende.

I komitehøringen på Stortinget ble Virke spurt om vi hadde forslag til piloter – vi pekte på at det ligger flere gryteklare prosjekter som f.eks. Lofoten, Verdensarvfjordene og Beitostølen. Vi mener at det er på høy tid å sette i gang pilotprosjektene nå, la de virke noen år, for så å gjennomføre en evaluering før det taes stilling til å åpne for andre reisemål.

Reisegaranti fortsatt i det blå

I statsbudsjettet lå det dessverre ingen lovnader om et nytt reisegarantisystem. Tvert imot står det «Eit ekspertutval («Reisegarantiutvalet») la hausten 2021 fram ein rapport med forslag om endringer i det norske reisegarantisystemet. Rapporten har vore ute på høyring. Utover det har regjeringa ikkje teke stilling til korleis rapporten skal følgjast opp».

Nå er det over 700 dager siden regjeringen fikk forslaget til en ny innretning på bordet. Etter det har det vært helt stille, til tross for møter med statsråden, spørsmål på Stortinget og avisoppslag. Regjeringen venter på EUs pakkereisedirektiv, som skulle vært lagt frem tidligere i år, men som er forsinket. I denne saken jobber Virke tett sammen med NHO Reiseliv, Norsk Reiseliv og Rederiforbundet, og vi mener at en ny innretning på reisegarantiordningen kan innføres nå og eventuelt endres som følge av EUs pakkereisedirektiv.

Flere norske aktører vurderer å flytte driften sin ut av Norge grunnet dagens innretning og administrasjon av reisegarantiordningen. Det må vi unngå. Det haster å få på plass en ny reisegarantiordning som sikrer både forbrukerne og næringen.

Momsforenkling

Sist, men ikke minst, Virke foreslår en momsforenkling for kultur og reiseliv. Sektoren har store økonomiske og administrative kostnader knyttet til ulike satser og at noen tjenester faller utenfor og noen innenfor mva-systemet. Virke anmoder Stortinget om å be regjeringen om en opprydning. Virke har gjennomført en utredning om saken og mener den beste løsningen er å innføre én sats på 12 pst (laveste sats) for hele kultur- og reiselivsområdet.

Powered by Labrador CMS