Thon Hotel Snø på Lørenskog, siste tilvekst for Thon Hotels.

God vekst for Thon Hotels

Olav Thon Gruppen melder om et godt operativt resultat i 2023, men nedjustering av eiendomsverdiene medførte et resultat før skattekostnad på -4.359 millioner kroner, mot 4.300 millioner kroner i 2022. Driftsinntektene var på 13.625 millioner kroner, en økning med 12 % fra i 2022.

Publisert

Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter utgjorde -8.337 millioner kroner. Verdinedgangen forklares av at avkastningskravet ved verdivurdering av eiendomsporteføljen i 2023 økte fra 4,9 % til 5,7 %, men verdifallet er dempet av betydelige leievekst på porteføljen.

Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter utgjorde 4.332 millioner kroner, en økning på 11 % fra 2022.

 Ved utgangen av 2023 hadde Thon Hotels 14.057 rom fordelt på 94 hoteller i Norge og utlandet. Hotellmarkedet både i Norge og i Brussel hadde en svært positiv utvikling i 2023 sammenlignet med foregående år.

Thon Hotels oppnådde en høy vekst både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent og hadde dermed en resultatfremgang også i 2023.

 – Den operative resultatutviklingen var god i de fleste av Olav Thon Gruppens virksomheter, og til tross for vedvarende økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde Olav Thon Gruppen en vesentlig økning i det operative årsresultatet, sier visekonsernsjef Arne B. Sperre.

Ved årsskiftet var Olav Thon Gruppens egenkapital 64,5 milliarder kroner, og likviditetsreservene var på 10,7 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2023 var markedsverdien på eiendomsporteføljen 109 milliarder kroner, og konsernets totale rentebærende gjeld på var 31 milliarder kroner.

Olav Thon Gruppen har i dag 88 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør.

I 2023 ble det investert ca. 3,7 milliarder kroner i virksomheten, hvorav halvparten knytter seg til kjøp av nye eiendommer.

I tillegg ble flere store eiendomsprosjekter sluttført. Blant annet ble utvidelse av Triaden på Lørenskog ferdigstilt og Thon Hotel Snø med 288 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i Oslo-området åpnet.

Powered by Labrador CMS